Գլխավոր

Գույքահարկի հաշվիչ

Գույքահարկի հաշվիչ



Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենք

Հոդված 7. Փոխադրամիջոցների գույքահարկի դրույքաչափերը

1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով`

Տրանսպորտային միջոցի տեսակը

Հարկման բազան

(ձիաուժ)

Յուրաքանչյուր

ձիաուժի դիմաց

1)   մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա   1-120 200 դրամ
121-250

300 դրամ,

ինչպես նաև 150 ձիաուժը

գերազանցող յուրաքանչյուր

մեկ ձիաուժի համար

լրացուցիչ` 1000 դրամ

251 և ավել

500 դրամ,

ինչպես նաև 150 ձիաուժը

գերազանցող յուրաքանչյուր

մեկ ձիաուժի համար

լրացուցիչ` 1000 դրամ

2) 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների և բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենաների համար 1-200 100 դրամ
201 և ավելի 200 դրամ


2. Մոտոցիկլետների համար գույքահարկի տարեկան գումարը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 40 դրամ դրույքաչափով:

3. Ջրային փոխադրամիջոցների, ձյունագնացների և մոտոամենագնացների (քվադրոցիկլերի) համար գույքահարկիտարեկան դրույքաչափը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 150 դրամ դրույքաչափով:

4. Մինչև երեք տարվա վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է 100 տոկոսով:

Երեք տարուց ավելի վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկի գումարը երրորդ տարվան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար պակասեցվում է հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան հարկի գումարի 50 տոկոսը: Ընդ որում, վաղեմության ժամկետը որոշելու համար հիմք է ընդունվում ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը:

5. Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների վաղեմության ժամկետի 20-րդ տարին լրանալուց հետո տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի համար գույքահարկ չի հաշվարկվում և չի վճարվում:

6. Սույն հոդվածում նշված փոխադրամիջոցների հարկման բազան կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքումգույքահարկի տարեկան գումարը որոշվում է` համապատասխան դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից:

Փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման կարգը

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

Գգ=[(Շհ x ԴՏ) + (Շհ - 150) x 1000] x Վգ /12 x Աթ - Ա

որտեղ`

Գգ - գույքահարկի գումարը,

Շհ - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ): Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում Շհ-ն ձիաուժերով ստանալու համար կիլովատտերով արտահայտված հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից,

ԴՏ - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի գույքահարկի հաշվարկման համար օրենքով սահմանված տարեկան դրույքաչափը,

հ - 150) x 1000 գումարելին - բանաձևում հաշվի է առնվում միայն մինչև 10 նստատեղ ունեցող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների գույքահարկը հաշվարկելիս և միայն այն դեպքերում, երբ տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը 151 և ավել ձիաուժ է,

Վգ - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի վաղեմության ժամկետի գործակիցը, որը հավասար է.

1-3-րդ տարիների համար` 1

4-րդ տարվա համար` 0,9

5-րդ տարվա համար` 0,8

6-րդ տարվա համար` 0,7

7-րդ տարվա համար` 0,6

8-րդ տարվանից սկսած մինչև տվյալ փոխադրամիջոցի`

գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվելու ավարտը ներառող

ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար - 0,5,

Աթ - հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի հաշվարկման համար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվն է,

Ա - հարկվող օբյեկտ համարվող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի մասով օրենքով սահմանված գույքահարկի արտոնությունների գումարն է` հաշվետու ժամանակաշրջանի համար:

Օրինակ. Ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը (BMW-525 մակնիշի ավտոմեքենան) թողարկվել է 1998 թվականին, ունի 5 նստատեղ, իսկ քաշող շարժիչի հզորությունը 132 կիլովատտ է: 2014 թվականին գույքահարկի հաշվարկման համար տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվը` Աթ =12: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի մասով օրենքով գույքահարկի արտոնություններ սահմանված չեն` Ա=0: Տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի 2014 թվականի գույքահարկը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ`

Շհ = 132 x 1,36= 179,52 ձիաուժ,

Գգ = [(179,52 x 300,0 դրամ) + (179,52 - 150) x 1000,0 դրամ] x 0,5/12 x 12 = 41688 դրամ:

Իսկ եթե մեքենայի քաշող շարժիչի հզորությունը լիներ 110 կիլովատտ, ապա`

Շհ = 110 x 1,36= 149,6 ձիաուժ,

Գգ =[(149,6 x 300,0 դրամ)] x 0,5/12 x 12 = 22440 դրամ: